KVALITET

Besiktnings­mannanämnd

Det görs en regelbunden kontroll av besiktnings-/ värderingspersonerna av en nämnd som Sveriges Handelskamrar utsett, Handelskamrarnas besiktningsmannanämnd.

Nämnden kan fatta beslut om besiktnings-/ värderingspersoner. Det betyder att besiktningsmannanämnden ska pröva om en besiktnings-/ värderingsperson kan ha brutit mot Sveriges Handelskamrars ”Villkor för besiktnings- och värderingspersoner” efter att det gjorts en skriftlig anmälan till nämnden. Nämnden kan, om besiktnings-/ värderingspersonen brutit mot villkoren, ge erinran, utdela varning eller återkalla förordnandet. Nämndens beslut eller att lämna klagomålet utan åtgärd, är inte överklagbart.

Vid klagomål till nämnden. Vänligen använd blanketten nedan.

Vad nämnden däremot inte gör är att döma besiktnings-/ värderingspersonen. Det gör domstolen. Så om du har ett klagomål som rör en besiktnings-/ värderingsperson gällande t.ex. värdet på bilen, hur värderingen gjorts, utlåtandet du fått m.m. får du vända dig direkt till besiktnings-/ värderingspersonen. Är du fortfarande missnöjd får du vända dig till allmän domstol. Det finns även möjlighet att under vissa förutsättningar få ärendet prövat i Allmänna reklamationsnämnden.

 BLANKETT FÖR KLAGOMÅL