Om besiktningspersoner

Vad är en förordnad besiktnings-/ värderingsperson

En besiktnings-/ värderingsperson är en person som förordnats av Sveriges Handelskamrar för att objektivt besiktiga eller värdera lös eller fast egendom både för privatpersoner, företag, organisationer o.dyl. Handelskamrarnas roll är att se till att besiktnings-/ värderingspersoner är en pålitlig person och är verksam inom området personen är förordnad i. Besiktnings-/ värderingspersonen får inte kalla sig “auktoriserad”.

Opartiskhet och objektivitet

Den som förordnats som besiktnings-/ värderingsperson måste vara opartisk och objektiv när denne utför uppdraget. Det betyder att han/hon bara får ta hänsyn till fakta och inte favorisera eller behandla någon sida orättvist.

Besiktnings-/ värderingspersonen är alltså skyldig att tacka nej till uppdrag som kan medföra att hans/hennes opartiskhet och objektivitet kan ifrågasättas. En besiktnings-/ värderingsperson får därför t.ex. normalt inte:
  • Köpa varor som han/hon besiktigat eller värderat innan
  • Tacka ja till uppdrag om han/hon själv, någon närstående fysisk eller juridisk person eller arbetsgivare har sådant intresse i varan att besiktnings-/värderingsmannens opartiskhet kan ifrågasättas
  • Sätta sig i en alltför stark beroendeställning till en och samma uppdragsgivare
  • Vara aktiv som skiljeman eller ha en förlikningsliknande uppgift
  • Uttala sig i juridiska frågor

Opartiskheten är viktig för uppdraget. Besiktnings-/ värderingspersonen måste därför, när det behövs, kontakta motparten eller andra inblandade.

Sakkunnighet

En besiktnings-/ värderingsperson är erfaren när gäller att utföra besiktningar och värderingar inom den varugrupp denne är förordnad i. En besiktnings-/ värderingsperson får inte, med hänvisning till sitt förordnande, tacka ja till uppdrag som ligger utanför det område förordnandet gäller.

Det kan också inträffa tillfällen när besiktnings-/ värderingspersonens kompetens inte är tillräcklig, trots att han/hon är förordnad inom det aktuella området. Besiktnings-/ värderingspersonen måste då tacka nej till uppdraget eller ta hjälp av någon annan förordnad besiktnings-/ värderingsperson. Har någon annan besiktnings-/ värderingsperson använts för visst deluppdrag ska detta skrivas i blanketten.

Personligt förordnande

Eftersom förordnandet är ett personligt förtroendeuppdrag är det bara enskilda personer som får detta, inte företag eller organisationer. En besiktnings-/ värderingsperson måste uppträda på ett sätt som gör att riskerna för missbruk av hans/hennes förordnande undviks t.ex. genom att se till att de blanketter som Sveriges Handelskamrar tillhandahållit inte används av någon annan.

Skriftliga utlåtanden

Skriftligt utlåtande ska alltid vara utfärdat på en av Sveriges Handelskamrars färdigtrycka blanketter.

Utlåtandets innehåll

Av utlåtandet ska bland annat framgå vilket uppdrag som erhållits och syftet med besiktningen/ värderingen. Besiktningen/ värderingen ska dokumenteras noga. Det ska bl.a. uppges om angivet värde är inklusive eller exklusive mervärdesskatt.

 INFORMATIONSFOLDER